Rendkívüli szociális támogatás (COVID19) szabályzata

Az elnökség a koronavírus miatti intézkedések és helyzet miatt elkülönített segélykeret felhasználásának részletes szabályait, a kérelmek elbírálásának szempontjait és a megítélhető összegeket az alábbiak szerint fogadja el.

1. Előzmények, feladat- és hatáskörök

1.1.   A Küldöttgyűlés koronavírus-járvány okán kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az Elnökség javaslatára rendkívüli szociális segélykeret állapított meg (K/1/2020-03-21. számú határozat), meghatározta a segélyezés alapvető elemeit és felhatalmazta az Elnökséget rendkívüli szociális segély igénylésére, elbírálására és kifizetésére vonatkozó részletes szabályok megállapítására.

1.2.   Az Elnökség határozatban állapítja meg a kérelmek benyújtására szolgáló formanyomtatványt, a rendkívüli segélyben részesíthető, illetve abból kizárt jogosultak körét, a segély összegének megállapítására vonatkozó objektív feltételeket. Az Elnökség a Jogdíjbizottságok javaslata alapján dönt a kérelmekről, ideértve a segély megállapított összegét is.

1.3.   A Jogdíjbizottságok feladata a rendkívüli szociális kérelmek befogadása és a döntésre vonatkozó javaslatok előterjesztése az Elnökségnek.

2. A kérelmek elbírálásának alapelvei

2.1.   A rendkívüli szociális segélyezés lehetősége valamennyi előadó-művészeti ág jogosultjait azonos feltételek mellett illeti meg, nincsen lehetőség szakmák szerinti elkülönítésre vagy eltérítésre. A rendkívüli szociális segély az előadóművészek egységes érdekeit szolgáló jogintézmény, függetlenül a gyakorolt előadóművészi ágtól.

2.2.   A rendkívüli szociális segélyezésre vonatkozó szabályozás és gyakorlat valamennyi az EJI által képviselt (regisztrált) előadóművészre kiterjed, függetlenül állampolgárságtól, állandó lakhelytől, illetve egyéb, a jelen szabályzatban kifejezetten nem említett körülménytől.

2.3.   Rendkívüli szociális segélyt az EJI írásban előterjesztett kérelem alapján állapít meg.

2.4.   Rendkívüli szociális segély kizárólag azon képviselt előadóművész számára állapítható meg, aki személyi adatlapját a veszélyhelyzet elrendelését (2020. március 11. napját) megelőzően benyújtotta az EJI-hez, ha a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek egyébként megfelel.

2.5.   A jelen szabályzatot az EJI a honlapján történt közzététellel, továbbá a képviselt előadóművészek e-mail címére küldött hírlevéllel hirdeti ki.

2.6.   Az EJI ugyancsak közzéteszi a megállapított rendkívüli szociális segélyben részesülő előadóművészek számát, a számukra kifizetett támogatások összesített és átlagos mértékét. Az érintett a kérelem benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy nevét és a számára megállapított segély összegét az EJI Elnökség által meghatározott módon nyilvánosságra hozza. A támogatásban részesülő előadóművészek nevéből képzett monogramot az EJI a jogszabályok által megkövetelt beszámolóiban közzéteszi. A kérelem benyújtásával az érintett kifejezetten hozzájárul a kérelem elbírálásához szükséges személyes adatai kezeléséhez. Az az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés önkéntes, az adatok megjelölése nélkül ugyanakkor az EJI kizárja a szociális támogatás lehetőségét. A személyes adatokat az EJI a vonatkozó számviteli és közteherviselési jogszabályokban megállapított határidőig tartja nyilván.

3. A kérelem elbírálásának szempontjai és azok összegei

3.1.      Rendkívüli szociális segélyben részesíthető a kérelmező előadóművész, ha

  1. nem áll munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) se előadóművészként, se más munkakörben,
  2. nem részesül semmilyen társadalombiztosítási vagy más rendszeres ellátásban (nem nyugdíjas, nem részesül művészeti járadékban… stb.);
  3. előadóművészeti tevékenységét főfoglalkozásszerűen folytatja, egyéb tevékenységből, vállalkozásból nincs jövedelme, bevétele;
  4. nem kötött olyan megállapodást megbízóval, amelynek alapján a jövőbeli előadás a veszélyhelyzet megszűnése utáni megtartásának feltételével a díjazásának egészét vagy egy részét a megbízó megelőlegezte,
  5. a kérelem benyújtását követő 30 napban legalább 4 közönség előtt tartandó élő előadása marad el (az elmaradt előadás időpontjának, helyszínének és a felkérő, illetve rendező szerv megnevezése mellett);
  6. a kérelmező nyilatkozik arról, hogy legalább egy, önálló jövedelemmel nem rendelkező eltartottról kell gondoskodnia;
  7. a kérelmező nyilatkozik arról, hogy nincs olyan egyéb bevétele, vagy bármely jogon alapuló díjbevétele (pl. ingatlan bérbeadás, kamatbevétel, 100 ezer forintot meghaladó szerzői jogdíj), továbbá kifejezetten a koronavírus-járványra tekintettel megállapított egyszeri vagy rendszeres szociális támogatása, vagy megtakarítása, amelyből a következő 30 napban fenn tudná magát tartani.

3.2.   A rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet az EJI által rendszeresített formanyomtatványon, kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A szociális kérelem benyújtási határideje 2020. március 31. (két hónapra vonatkozó segélykérelem esetén), illetve 2020. április 30. napja (egy hónapra vonatkozó segélykérelem esetén).

3.3.   A beérkezett segélykérelmek közül az EJI munkaszervezete nem továbbítja azokat Jogdíjbizottságok számára, amelyek valamelyik fent említett objektív feltételnek nem felelnek meg.

3.4.   A Jogdíjbizottságok a kérelem elutasítására vonatkozó javaslatukat az erre vonatkozó előterjesztés kézbesítésétől – a munkaszüneti és hétvégi napok nélkül – számított 48 órán belül, elektronikus úton terjesztik elő az Elnökség számára. Ha a Jogdíjbizottság a jelen pont szerinti határidőn belül a támogatás elutasításáról nem fogad el határozatot, úgy az előterjesztést továbbítani kell az Elnökség számára. A Jogdíjbizottságok ugyancsak a jelen pont szerinti határidőn belül indokolt javaslatot tehetnek az Elnökség számára, hogy a kérelmező javára a 3.9. pontban meghatározottnál magasabb összegben kerüljön megállapításra a rendkívüli szociális segély.

3.5.   Az Elnökség az erre vonatkozó előterjesztés kézhezvételét követően hozza meg határozatát a rendkívüli szociális támogatásról. Az Elnökség a rendkívüli szociális segélyre vonatkozó hatáskörét – egyhangú szavazással – az Elnökre ruházhatja át.

3.6.   Az Elnökség által megállapított rendkívüli szociális segély összesített mértéke nem haladhatja meg a 90 millió forintot.

3.7.   A megállapított szociális segélyt az EJI legkésőbb 2020. április 15., illetve 2020. május 15. napjáig utalja át a kérelmező bankszámlájára. A járványveszély miatt az EJI kifejezetten kizárja a segély pénztári, illetve postai küldeményként történő kifizetését.

3.8.   A támogatásban részesülő kedvezményezett előadóművész a körülményeiben beálló azon változásról köteles az EJI-t haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatni, amelyekre tekintettel a szociális segély nem kerülhetett volna megítélésre. Ennek elmaradása esetén a kedvezményezett köteles a számára kifizetett szociális segélyt az EJI részére visszafizetni.

3.9.   Az Elnökség a megállapítható rendkívüli szociális segély mértékét az 1. számú melléklet alapján állapítja meg. A beérkezett kérelmek számától és jellegétől függően az Elnökség az 1. számú mellékletben meghatározott csoportoktól, illetve az azokhoz rendelt segély összegétől – a küldöttgyűlési határozat keretösszegén belül – eltérhet.

3.10.    Az Elnökség a Jogdíjbizottságok egyedileg meghatározott kérelmezőre vonatkozó indokolt javaslatára a rendkívüli szociális segély 3.9. pont szerinti összegtől eltérhet.

1. számú melléklet az E/1/2020-03-20 számú elnökségi határozathoza szociális segély iránti kérelmet benyújtók egyes csoportjai számára megállapítható segély havi mértékéről

 A rendkívüli szociális segélyezés kategóriái és az azokhoz rendelt segélyek havi összege

Segélyezés kategóriája Segély havi összege
1 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel 24.000 Ft
2 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel 30.000 Ft
3 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel 36.000 Ft
4 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel 48.000 Ft
5 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel 60.000 Ft
1 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 54.000 Ft
2 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 66.000 Ft
3 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 72.000 Ft
4 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 84.000 Ft
5 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 96.000 Ft

A rendkívüli szociális támogatás benyújtásához szükséges űrlap letölthető ide kattintva.

 

 

 

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Fesztbaum Béla: A színház számomra szenvedély

Fesztbaum Béla a színházi jelmez mögött mindig az embert keresi, és a hangot, amellyel üzenetet tud közvetíteni múlt és jelen között.

Szulák Andrea: A színház csapatjáték, nem jó, ha valaki túl sok a színpadon

Elegancia, közvetlenség, humor, hiteleség – Szulák Andrea igazi díva, akinek minden rezdülése, vibrálása érzékeny összhangban áll.

Eszenyi Enikő: A Vígszínház Európában is tájékozódási pont lett

Amikor a férfi maszkom elkészült nem néztem tükörbe, hogy ne tudjam magamról, hogy nézek ki. Abban biztos voltam, ha a figura identitását megtalálom, és ahhoz a megfelelő hangot is, az annyira a szerepé lesz, hogy be sem rekedek tőle. Így is lett.

Füstös Bálint: Zeneszeretőből fanatikussá váltam

Füstös Bálint kamaszkora óta a zene szerelmese, gitárját szinte soha sem hagyja magára, gondolatai minden pillanatban a zene körül forognak. Tehetségét a zene világa hamar felismerte. 2014-ben alapította meg Törőcsik Kristóffal és Lábas Vikivel közösen a Margaret Island zenekart. 

Bródy János: Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Koncz Zsuzsa: Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

Litkai Gergely: A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

Pálmai Anna: A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

Bágyi Balázs: A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Kautzky Armand: A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

Mészáros Blanka: A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Földi Béla: Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 


Eseménynaptár

2020
02/
06

Megismételt Választógyűlés a Budapest Music Centerben

2020
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2020
06/
30

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2020
06/
30

Jogdíjkifizetés (2019. évi rádiós, lehívásos, háttérzenei és kiegészítő díjak, külföldi jogdíjak)

2020
09/
15

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2020
10/
31

Jogdíjkifizetés (audiovizuális jogdíj, ismétlési jogdíj, külföldi jogdíjak)