Lehívásos (internet) jogdíjak

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületnek (EJI) díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT23)

Az EJI a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 73. § (1) bekezdés e) pontjában, 74. § (2) bekezdésében, 41/M. §, 57/B. § (1) bekezdésében, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57. § (1) és 146.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiak szerint állapítja meg a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeit:

1. Tárgyi hatály

1.1. A nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétel a rögzített előadásoknak, vagy azok részleteinek (a továbbiakban együtt: előadás) vezeték útján, vagy bármely más eszközzel vagy módon történő olyan nyilvános hozzáférhetővé tétele, amelynek során a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (továbbiakban: lehívásra történő hozzáférhetővé tétel vagy felhasználás). Az Szjt. 57/A. §-a szerinti tartalommegosztó szolgáltató ugyancsak megvalósítja az előadást lehívásra történő hozzáférhetővé tételét.

1.2. A jelen díjszabást kell alkalmazni a kereskedelmi forgalomban nem elérhető előadások kulturális örökségvédelmi intézmények által megvalósított, Szjt. 41/M. § (1) bekezdése szerinti lehívásra hozzáférhetővé tétele után is.

1.3. A lehívásra történő hozzáférhetővé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott előadásokat számítógépre, vagy bármely hordozóra letölthetik-e.

1.4. Az előadás lehívásra történő hozzáférhetővé tételéhez az előadóművész engedélyét kizárólag a jelen díjszabásban említett felhasználásokra lehet megadottnak tekinteni, és kizárólag abban az esetben, ha a szolgáltató [6. a) pont] teljesíti a jelen díjszabásban foglalt feltételeket.

1.5. Szerzői mű előadása, továbbá a hangfelvételben vagy filmalkotásban rögzített előadás esetén a lehívásra történő hozzáférhetővé tételhez az EJI engedélyén kívül az érintett jogosultak engedélye is szükséges.

2. Elszámolás a rögzített előadás előállítója útján

2.1. Az 1.2. pont alá nem tartozó szolgáltató a 7.1. pont szerint megkötött felhasználási szerződése alapján nem köteles a jelen díjszabásban meghatározott jogdíjat megfizetni azon rögzített előadások után, amelyekre a szolgáltató vagy a rögzített előadás előállítója írásban nyilatkozatot tesz az EJI-nek arról, hogy a jogdíjat az érintett előadóművészeknek a rögzített előadás előállítója közvetlenül fizeti meg; e nyilatkozatnak a rögzített előadás olyan adatait kell tartalmaznia, amely alapján a rögzített előadás egyedileg azonosítható.

2.2. Amennyiben a lehívásra történő hozzáférhetővé tétel csak részben a 2.1. pont szerinti nyilatkozat körébe nem tartozó előadásokat érint, a jelen díjszabás rendelkezéseit – az említett nyilatkozattal érintett, illetve azon túl felhasznált hangfelvételben rögzített előadások arányára is figyelemmel – megfelelően kell alkalmazni.

3. Üzletszerűnek nem minősülő felhasználás

3.1. A jelen díjszabás alkalmazása szempontjából üzletszerűnek nem minősülő felhasználásért a szolgáltató nem köteles előadóművészi jogdíjat fizetni.

3.2. A jelen díjszabás alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minősül üzletszerűnek az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja;
b) a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz, hangfelvételben vagy filmalkotásban rögzített előadás részletét teszi lehívásra hozzáférhetővé;
c) a szolgáltató az előadásrészleteket olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó számára csupán azok érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetővé, a letöltésüket (tartós másolatkészítést) azonban nem;
d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően az EJI-vel felhasználási szerződést köt, és annak feltételeit a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.

3.3. A 3.2. pontban meghatározott feltételek bármelyikének meg nem felelő felhasználás a jelen díjszabás alkalmazása szempontjából üzletszerűnek minősül.

3.4. A jelen fejezet nem alkalmazható a tartalommegosztó szolgáltató és a kulturális örökségvédelmi intézmény kereskedelmi forgalomban el nem érhető előadásra végzett felhasználásra.

4. Az előadóművészi jogdíj mértéke

Ha a felhasználás az ezen díjszabás alkalmazása szempontjából üzletszerűnek minősül [3. fejezet], a szolgáltató - ideértve a tartalommegosztó szolgáltatót is - az alábbi előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.1. Az előadóművészi jogdíj mértéke hangfelvételben rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt

4.1.1. Ha a szolgáltató az előadást olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetővé, a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor az előadóművészi jogdíj mértéke a következő:

Hangfelvételek száma Jogdíj mértéke
1-10 részlet 2 560 Ft/hó
11-100 részlet 13 030 Ft/hó
101-1000 részlet 38 780 Ft/hó
1-10 részletnek nem minősülő vagy teljes előadás 13 030 Ft/hó
11-100 részletnek nem minősülő vagy teljes előadás 38 780 Ft/hó
101-1000 részletnek nem minősülő vagy teljes előadás 77 980 Ft/hó

4.1.2. Ha a lehívható előadásrészletek száma meghaladja az 1000-et, akkor a 4.1.1. pontban foglalt díjon túl, az 1000-en felüli minden egyes előadásrészlet után 2 Ft/hó. A jelen pont alapján megállapított – a 4.1.1. ponton túl fizetendő – havi jogdíj nem haladhatja meg a havi 32 160 Ft-ot.

4.1.3. Ha az előadásból lehívható tartam az előadás részletét meghaladja, vagy teljes előadások hívhatók le, és ezek száma együttesen meghaladja az 1000-et, akkor a 4.1.1. pontban foglalt díjon túl, az 1000-en felüli minden egyes előadás után 23 Ft/hó előadóművészi jogdíj fizetendő. A jelen pont alapján megállapított – a 4.1.1. ponton túl fizetendő – havi jogdíj nem haladhatja meg a havi 346 800 Ft-ot.

4.1.4. Felhasználó a 4.1.1.-4.1.3. pontokban meghatározott jogdíjon felül, az előadás részletének minden lehívása után 5 Ft, teljes előadás és az előadás részletét [8. b) pont] meghaladó tartamának minden lehívása után pedig 10 Ft jogdíjat köteles fizetni.

4.1.5. A szolgáltató a letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő ún. „download˝ típusú felhasználásért a 4.1.1.-4.1.3. pont szerinti jogdíjon felül, lehívott előadásonként 33 Ft előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.1.6. A szolgáltató a 4.1.5. pontban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, ha az előadást, illetve annak részletét olyan – letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő – módon teszi hozzáférhetővé, amely a letöltött előadás, illetve előadás részlete érzékelhetővé tételén túl, valamely számítástechnikai, illetve telekommunikációs eszköz működésének vagy szolgáltatásának figyelmeztető, megkülönböztető jelzésére is alkalmas (pl. távbeszélő eszközre érkező hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).

4.2. Az előadóművészi jogdíj mértéke hangfelvételben rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el

4.2.1. Ha szolgáltató az előadást olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetővé, a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor a felhasználásért költségvetési támogatása 1% ának, továbbá a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5% ának, valamint reklám és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételei [8. c) pont] 6% ának megfelelő együttes összegű, de valamennyi esetben legalább a 4.1.1.-4.1.4. pont szerinti előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.2.2. A szolgáltató letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő ún. „download” típusú felhasználásért a nyilvánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj 12% ának, ilyen díjbevétel hiányában (a letöltés ingyenes engedése esetén) reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételei [8. c) pont] 6%-nak megfelelő, de valamennyi esetben legalább a 4.1.5. pont szerinti előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.2.3. A szolgáltató a 4.2.2. pontban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, ha az előadást, illetve annak részletét olyan – letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő – módon teszi hozzáférhetővé, amely a letöltött előadás, illetve előadás részlete érzékelhetővé tételén túl, valamely számítástechnikai, illetve telekommunikációs eszköz működésének vagy szolgáltatásának figyelmeztető, megkülönböztető jelzésére is alkalmas (például távbeszélő eszközre érkező hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).

4.3. Az előadóművészi jogdíj mértéke videoklipben rögzített előadás esetén

Videoklipben rögzített előadás esetén a szolgáltató az előadás 4.1.1.-4.1.5., 4.2.1., 4.2.2. pontok szerinti felhasználása esetén az említett pontok szerint fizetendő jogdíjon felül, annak 50%-át is köteles megfizetni.

4.4. Az előadóművészi jogdíj mértéke előfizetéses tartalomszolgáltatás esetén

A 4.1.-4.3. pontoktól eltérőn előfizetéses zenei tartalomszolgáltatás esetén – a 4.1.1. – 4.1.3. pontokban meghatározott jogdíjon felül – az alábbi előadóművészi jogdíj fizetendő.

4.4.1. Amennyiben a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló) külön előfizetési díj ellenében letöltést (tartós másolat készítését) nem engedő formában előre meghatározatlan számú lehívásra tesz hozzáférhetővé hangfelvételben illetve videoklipben rögzített előadást, a szolgáltató előfizetőnként az előfizetési díj 25%-ának megfelelő, de legalább előfizetőnként 229 Ft/hó előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.4.2. Amennyiben a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló), más szolgáltatásra (például internet- vagy mobiltávközlési szolgáltatásra) szóló előfizetéshez csatoltan, elkülöníthető díj nélkül tesz letöltést (tartós másolat készítését) nem engedő formában előre meghatározatlan számú lehívásra hozzáférhetővé hangfelvételben, illetve videoklipben rögzített előadást, a szolgáltató érintett előfizetőnként 229 Ft/hó előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.4.3. Amennyiben a szolgáltató a 4.4.1. vagy a 4.4.2. pontok szerinti szolgáltatása részeként hangfelvételben, videoklipben rögzített előadás letöltését (tartós másolat készítését) is lehetővé teszi, a szolgáltató 4.4.1., illetve a 4.4.2. pont szerinti jogdíjon felül

a) ha bizonyos számú letöltés (tartós másolat készítése) az előfizetés részeként áll az előfizető rendelkezésére, letöltött hangfelvételben és videoklipben rögzített előadás esetén 5 Ft,
b) ha a szolgáltató a letöltést (tartós másolat készítését) külön díj ellenében teszi lehetővé, a külön díj 25%-ának megfelelő, de legalább letöltött hangfelvételben és videoklipben rögzített előadásonként 10 Ft
előadóművészi jogdíjat is köteles megfizetni.

4.5.1. Az előadóművészi jogdíj mértéke filmalkotásban rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt

4.5.1.1. Ha legfeljebb 10 előadásrészlet hívható le, a lehívások számától függetlenül 17 340 Ft/hó.

4.5.1.2. Ha a lehívható előadásrészletek száma 10-nél több, de a 100-at nem haladja meg, a lehívások számától függetlenül 87 000 Ft/hó.

4.5.1.3. Ha a lehívható előadásrészletek száma meghaladja a 100-at, akkor az 3.5.1.2. pontban meghatározott díjon túl, a 100-on felüli minden egyes előadás után, a lehívások számától függetlenül 788 Ft/hó. A jelen pont szerinti jogdíj összege nem haladhatja meg a 173 940 Ft-ot.

4.5.1.4. Ha az előadásból lehívható tartam az előadás részletét meghaladja, vagy teljes előadások hívhatók le a 4.5.1.1.-4.5.1.3. pont szerinti jogdíjon felül lehívásonként további 78 Ft jogdíj fizetendő.

4.5.2. Az előadóművészi jogdíj mértéke filmalkotásban rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el

Költségvetési támogatása 1% ának, továbbá a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5% ának, reklám és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételei [8. c) pont] 6% ának megfelelő együttes összegű, de legalább a 4.5.1. pontban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.5.3. Szinkronizált filmalkotás esetén a szolgáltató a 4.5.1.-4.5.2. pont szerinti jogdíjon felül, annak 25%-át is köteles megfizetni.

4.6. A szolgáltató a 4.5.1.-4.5.3. pontokban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben a rögzített előadást olyan műszaki feltétellel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely alkalmas arra, hogy annak lehívását, illetve letöltését (tartós másolat készítését) az igénybe vevő a saját nevében, de más javára kezdeményezze.

4.7. A szolgáltató a 4.1.-4.6. pontoktól eltérően a közönség tagjai által fizetett díj 6%-ának megfelelő, de legalább csatlakoztatott háztartásonként és érintett televíziós, illetve rádió műsoronként 1 Ft/hó előadóművészi jogdíjat köteles fizetni, amennyiben az általa nyilvánossághoz közvetített műsorokat az eredeti nyilvánossághoz közvetítést időpontját követően – de legfeljebb attól számított 72 óráig – az igénybevevői számára oly módon teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetővé, a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem („Time-shifting”).

4.8. Jelen díjszabásban meghatározott felhasználások esetében a szolgáltatókkal kötött, a díjszabás megfelelő rendelkezéseiben meghatározott, százalékos jogdíjfizetést előíró felhasználási szerződésekben az EJI jogdíjkedvezményt nyújthat. Jogdíjkedvezményt nyújtó felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha

a) az azzal érintett szolgáltatónak az EJI-vel szemben jogdíjtartozása nincs, és a felhasználás mértékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
b) a jogdíjkedvezmény nyújtását a felhasználás sajátos körülményei (pl. az Szjt. 38. § (5) bekezdésében említett közcélú intézmények szabad felhasználás körén túlmenő, külön jogszabályban lehetővé tett vállalkozási tevékenység), vagy a felhasználás és ennek folytán a szolgáltató által fizetendő jogdíj jelentős mértéke lehetővé és indokolttá teszi.
A jogdíjkedvezmény nyújtása során az EJI a jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között az egyenlő bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket nyújt.

4.9. A 5. pontban meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót (áfa), azt a szolgáltatónak az ott meghatározott jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

5. Az Szjt. 41/M. §-a szerinti felhasználást végző kulturális örökségvédelmi intézmény által fizetendő jogdíj

5.1. A kulturális örökségvédelmi intézmény a 4. fejezet szerinti szolgáltató részére megállapított jogdíj 50 százalékát köteles előadóművészi jogdíjként megfizetni az általa végzett nem kereskedelmi célú, az Szjt. 41/M. §-a szerinti felhasználás után.

6. Az előadóművészi jogdíj mértéke, ha az előadóművész kizárólag saját előadóművészi teljesítményét hangfelvételben rögzítő előadást tesz lehívásra hozzáférhetővé

A 4. fejezetben meghatározott előadóművészi jogdíjakat nem kell megfizetni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) a szolgáltató olyan előadóművész vagy előadóművészek olyan együttese, aki vagy amely kizárólag saját előadóművészi teljesítményét hangfelvételben rögzítő előadást tesz lehívásra hozzáférhetővé;
b) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően az EJI-vel felhasználási szerződést köt, és annak feltételeit a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti;
c) a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokból, illetve nyilatkozatokból egyértelműen megállapítható, hogy az engedély ingyenessége a lehívásra hozzáférhetővé tett előadásban közreműködő valamennyi előadóművészre kiterjedően fenntartható, és a jogkezelés ilyen módon hatékonyabban valósítható meg.

7. A felhasználás egyéb feltételei

7.1. A felhasználás részletes feltételeiről az EJI és a szolgáltató szerződésben állapodnak meg. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni.

7.2. A szolgáltató köteles adatot szolgáltatni az előadóművészi jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételeiről és a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló egyéb adatairól, valamint a felhasználás módjáról és mértékéről. Szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét az EJI által üzemeltetett http://www.playlist.hu/ internetes oldal megfelelő űrlapjának kitöltésével köteles teljesíteni.

7.3. A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban (elektronikus úton) kell eleget tenni, az EJI által üzemeltetett http://www.playlist.hu/ internetes oldal alkalmazásával. Az egyes hozzáférhetővé tett előadásokról szolgáltatott adatoknak tartalmaznia kell legalább a következőket:

a) a hangfelvétel, a videoklip vagy a filmalkotás címét;
b) az előadásban közreműködő előadóművészek nevét, filmalkotás esetén a főszereplő, illetve szereplő besorolás feltüntetésével;
c) a hangfelvételt, a videoklipet vagy a filmalkotást előállító nevét;
d) a hangfelvétel ISRC, továbbá a filmalkotás ISAN azonosítóját;  e) hangfelvételben, videoklipben illetve filmalkotásban rögzített előadás forgalomba hozatalának évét,
f) a 4.4. pont szerint minősülő felhasználás esetén annak számát, hogy az egyes rögzített előadásokat a nyilvánosság tagjai adott díjfizetési időszakban összesen hány alkalommal érzékelték, illetve töltötték le.

Az adatszolgáltatásnak elkülönítve kell tartalmaznia a csak érzékelésre (például ˝real audio˝ típusú meghallgatásra), illetve a letöltésre (tartós másolat készítésére) hozzáférhetővé tett előadások adatait. Ha az előadóművészi jogdíj mértéke a lehívások számától is függ, akkor az adatszolgáltatásnak a lehívások számára is ki kell terjednie.

7.4. Az EJI a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint az előadások felhasználásának módját és mértékét a helyszínen is ellenőrizheti.

7.5. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másképp nem rendelkezik, a jelen díjszabás szerinti jogdíj és adatszolgáltatás negyedévente, a naptári negyedév lejártát követő 5. napig esedékes. Az adatszolgáltatást havi bontásban kell teljesíteni.

7.6. Az EJI a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben engedélyt kér a szolgáltatótól, hogy
a) nevét,
b) címét (székhelyét),
c) az előadások hozzáférési helyét (például URL cím), illetve
d) azt a tényt, hogy rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tételére engedélyt kapott az MSZSZ-EJI-től
a rögzített előadás más jogosultjaival, illetve a jogosultak közös jogkezelő szervezeteivel írásban közölje.

7.7. Ha a szolgáltató olyan felhasználás végzésére kér engedélyt, amely új típusú online szolgáltatásnak minősül azáltal, hogy a nyilvánosság számára három évnél rövidebb ideje érhető el az Európai Unió területén, az EJI a felhasználás engedélyezése során az azonos felhasználást végző szolgáltatóval korábban kötött felhasználási szerződés szabályaitól eltérhet.

8. Értelmező rendelkezések

a) ˝szolgáltató˝: a rögzített előadást lehívásra hozzáférhetővé tevő (tartalomszolgáltató), az Szjt. 57/A. §-a szerinti tartalommegosztó szolgáltató, az Szjt. 41/M. § szerinti felhasználást végző kulturális örökségvédelmi intézmény, továbbá a tartalomszolgáltatótól különböző, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közreműködő(k) útján kapcsolódó hálózati köztes (közvetítő) szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet.

b) ˝előadásrészlet˝ vagy ˝előadás részlete˝:

ba) Hangfelvétel esetében előadásonként legfeljebb egy perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az előadás teljes hosszának felét.
bb) Filmalkotás esetében előadásonként legfeljebb öt perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az előadás teljes hosszának 10%-át.

Ahol a jelen díjszabás előadást említ, azon az előadás részletét is érteni kell.

c) ˝reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevétel˝: az a bármilyen forrásból származó, mindazon befizetés és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatás, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkori hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

9. Időbeli hatály

A jogdíjak és felhasználási feltételek 2023. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig érvényesek.


EJI

Megjelent a Hivatalos Értesítő 2022. évi 69. számában. A jogdíjközlemény ide kattintva letölthető.

Figyelem! Azon előadóművészek névsora, akik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 87.§ (3) bekezdésének megfelelő nyilatkozatok tettek rögzített előadásaik lehívásos hozzáférhetővé tételének közös jogkezelésben történő engedélyezése ellen, megtekinthető itt.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms