Televíziós és rádiós ismétlési jogdíjak

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM23)

Az EJI, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: "Szjt.˝) 74. § (2) bekezdésének első fordulatában, 27. § (3) bekezdésében, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57. § (1) és 146.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az alábbiak szerint állapítja meg az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének [26. § (6) bek.] díját és a felhasználás egyéb feltételeit:

1. Tárgyi hatály

1.1. A díjszabás hatálya a rádió- és televízió-szervezet (a továbbiakban: ˝felhasználó˝) által sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel (a továbbiakban együtt: ˝sugárzás˝) céljára rögzített előadás (a továbbiakban: ˝felvétel˝) első sugárzását követő ismételt sugárzásának díjára és felhasználási feltételeire terjed ki.

1.2. A díjszabás hatálya kiterjed azokra a felvételekre is, amelyeket más személyek (a továbbiakban: "gyártó") a felhasználó megrendelésére és a műsorában történő sugárzása céljával rögzítettek, ha a felhasználó az ilyen felvétel sugárzására annak bármely más felhasználását megelőző kizárólagos jogot szerzett. A jelen díjszabást kell alkalmazni arra az esetre is, ha a felvétel felhasználására az Szjt. 26. § (8a)-(8b) bekezdései szerinti kiegészítő online szolgáltatás keretében kerül sor.

2. Az előadóművészi jogdíj mértéke

2.1. A felhasználó a felvétel első sugárzását követő ismételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

2.2. A jogdíjat a felhasználónak a médiaszolgáltatás jellegétől és vételkörzetétől, továbbá az ismételten sugárzott felvétel perchosszától függően, az egy percre eső jogdíj alapulvételével kell megállapítania és megfizetnie:

A médiaszolgáltatás jellege és vételkörzete

Ha a felvétel filmben rögzített előadás

Ha a felvétel hangfelvételben rögzített előadás

A jogdíj mértéke

a) közszolgálati műsorszolgáltatók

aa) országos műsorszolgáltatás esetén

9 215 Ft

420 Ft

ab) körzeti műsorszolgáltatás esetén

2 835 Ft

126 Ft

ac) helyi műsorszolgáltatás esetén

1 480 Ft

63 Ft

b) nem közszolgálati műsorszolgáltatók

ba) országos műsorszolgáltatás esetén

14 220 Ft

641 Ft

bb) körzeti műsorszolgáltatás esetén

4 225 Ft

189 Ft

bc) helyi műsorszolgáltatás esetén

2 123 Ft

95 Ft

2.3. Az eredetileg idegen nyelvű előadás magyar nyelvű szinkronját tartalmazó felvétel ismételt sugárzása esetén a jogdíj mértéke a 2.2. pontban meghatározott jogdíjmérték 25 (huszonöt) %-a.

2.4. Ha a felhasználó elsődleges székhelye, illetve fő tevékenységi helye Magyarországon található az Szjt. 26. § (8a) bekezdése szerinti felvétel kiegészítő online szolgáltatás keretein belül történő felhasználása után a jogdíj mértéke a 2.2.-2.3. pont szerinti jogdíj 5%-a, feltéve, hogy a felvétel kizárólag Magyarország területén érhető el. Ha a felvétel kiegészítő online szolgáltatás útján az Európai Gazdasági Térség más tagállamában is elérhető, úgy felhasználó a 2.2-2.3. pont szerinti jogdíjon felül, annak 6%-át is köteles megfizetni.

2.5. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott jogdíjakat a felhasználónak nem kell megfizetnie
a) a felvétel első sugárzásának napját követő egy éven belüli, egyszeri ismételt sugárzásáért;
b) a felvétel részletének két percet meg nem haladó terjedelemben történő ismételt sugárzásáért, feltéve, hogy a részlet időtartama ezen belül sem haladja meg az első ízben sugárzott felvétel teljes időtartamának tíz százalékát;
c) a felvétel részletének műsorelőzetes céljára történő ismételt sugárzásáért, harminc másodpercet meg nem haladó terjedelemben.

2.6. A felhasználónak a jogdíjat a 2.2. - 2.4. pontokban meghatározott feltételek szerint kell megfizetnie akkor is, ha a felvétel ismételt sugárzására más felhasználónak ad engedélyt. Ilyen esetben azonban az ismételt sugárzást engedélyező felhasználónak a fizetendő jogdíj mértékét nem a saját, hanem annak médiaszolgáltatási jellege és vételkörzete alapján kell megállapítania és megfizetnie, akinek (amelynek) a felvétel ismételt sugárzását engedélyezte. Ezen pontot megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a felhasználó külföldi műsorsugárzó szervezetnek ad engedélyt a felvétel ismételt sugárzására.

A felvételt ismételt sugárzására átadó és azt átvevő felhasználó megállapodása alapján az e pontban meghatározott díjat az átvevő felhasználó is viselheti. Ennek feltétele, hogy a felhasználók között létrejött megállapodásról, valamint az átadott felvétel 3.2. pontban meghatározott adatairól az átadó felhasználó az EJI-t a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerződésben (3.1. pont) megjelölt módon tájékoztassa.

2.7. A felhasználó és a gyártó (1.2. pont) a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó írásos szerződésben (3.1. pont) megállapodhatnak az EJI-vel abban, hogy a jelen díjszabás szerinti jogdíjat és adatszolgáltatási kötelezettséget a gyártó teljesíti az EJI felé.

2.8. A nem közszolgálati médiaszolgáltatókra meghatározott jogdíjak (2.2.b) pont) mérséklésére – legfeljebb a közszolgálati médiaszolgáltatókra megállapított jogdíj (2.2.a) pont) mértékéig – abban az esetben kerülhet sor, ha
a) a nem közszolgálati médiaszolgáltató a hatósági vagy műsorszolgáltatási szerződésben kötelezően előírtnál magasabb arányban vállalja közszolgálati műsorok sugárzását, továbbá
b) az ilyen önként vállalt közszolgálati műsorarány megfelelő méréséről és nyilvántartásáról a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerződésben (3.1. pont) az EJI-vel megállapodik és
c) az EJI-vel szemben három hónapnál régebben lejárt jogdíjtartozása nem áll fenn és adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben eleget tett.

2.9. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak tekintetében az EJI és a felhasználó, illetve a gyártó a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó írásbeli szerződésben (3.1. pont) átalányösszegben és a felhasználással elért bevétellel arányos módon is megállapodhat.

2.10. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, azt a felhasználónak a megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

3. A felhasználás egyéb feltételei

3.1. A felhasználás részletes feltételeiről az EJI és a felhasználó szerződésben állapodik meg. Az EJI a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben a felhasználók között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.

3.2. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló írásos szerződés másképp nem rendelkezik a felhasználó – a 2.5. b) és c) alpontokban meghatározott eseteket kivéve – köteles az EJI részére a http://www.playlist.hu/ internetes oldal megfelelő űrlapjának kitöltésével adatokat szolgáltatni az ismételten sugárzott felvételekről.

Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló írásos szerződés másképp nem rendelkezik, az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell legalább a következőket:
a) a felvétel címét és perchosszát, a felvétel részletének ismételt sugárzása esetén emellett a részlet perchosszát is;
b) a felvételen, illetve felvétel-részleten szereplő előadóművészek nevét, a főszereplő, illetve szereplő besorolás feltüntetésével.
A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.

3.3. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló írásos szerződés másképp nem rendelkezik, a jogdíj és az adatszolgáltatás naptári félévenként, a félévet követő hónap 15. napjáig esedékes.

3.4. Az EJI a felvétel jelen díjszabásban meghatározott felhasználásának módját és mértékét a helyszínen is ellenőrizheti.

3.5. A jelen díjszabás rendelkezéseit kell eltérés nélkül alkalmazni, ha a felhasználó és az EJI között – bármilyen okból – nem jön létre írásbeli alakban felhasználási szerződés.

4. Időbeli hatály

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2023. január 1. napjától december 31. napjáig érvényesek.


EJI

Megjelent a Hivatalos Értesítő 2022. évi 69. számában. A jogdíjközlemény ide kattintva letölthető.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2023
09/
29

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális előadások és külföldi jogdíjak) / Payout for audiovisual recordings

2024
02/
15

Választógyűlés az EJI székhelyén

2024
02/
22

Megismételt Választógyűlés a BMC-ben

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
06/
25

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings