Panaszkezelési szabályzat*

I. Általános rész

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Elnöksége (a továbbiakban: „EJI”) – figyelemmel a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: „Kjkt.”) 47.§ rendelkezéseire – a tagjai, az EJI által képviselt előadóművészek és örököseik, illetve az EJI-vel kölcsönös képviseleti szerződést kötött közös jogkezelő szervezetek által (a továbbiakban: „Jogosultak”) benyújtott panaszok hatékony és gyors kezelése céljából az alábbiak szerint határozza meg az EJI panaszkezelési szabályzatát (a továbbiakban: „Szabályzat”).

1. A Szabályzat célja

1.1. A Szabályzat célja, hogy a Jogosultak egyszerűen és gyorsan, az igényeiknek leginkább megfelelő módon juttathassák el panaszaikat az EJI részére.

1.2. A jelen Szabályzat kiterjed különösen

a) a jogkezelési megbízással,
b) a jogkezelési megbízás felmondásával,
c) a közös jogkezelés elleni, a Kjkt. 18. §-ban szabályozott előzetes tiltakozással,
d) a tagsági szabályzattal,
f) a jogdíjak beszedésével, a levonásokkal és azok felosztásával kapcsolatos

azon ügyekre, amely esetében a Jogosult álláspontja szerint az EJI nem a hatályos jogszabályok, illetve nem hatályos belső szabályai szerint járt el és ezzel közvetlenül vagy közvetve megsértette a Jogosult érdekét. A jelen szabályzat nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a Jogosult vagy más az EJI tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást kér, illetve amikor a megkeresés az EJI által kezelt valamely jogosulti, felosztási, vagy a végzett felhasználásra vonatkozó adat ellenőrzésére irányul. Kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a Jogosult megkeresésre a jelen szabályzat rendelkezését kell alkalmazni.

2. Alapelvek

2.1. Az eljárás gyorsasága
A panaszt az EJI, a panasz gazdasági súlyára, továbbá a soron következő felosztási határidők betartásához szükséges adminisztratív lépésekre is tekintettel, a panasszal nem érintett jogosultak érdekeire is figyelemmel, gyorsan vizsgálja ki.

2.2. Együttműködési kötelezettség
A panaszkezelési eljárás során az EJI és a Jogosult az adott helyzetben tőle általában elvárható, együttműködő magatartást tanúsít, megadja a másik félnek az eljárás lefolytatásához szükséges tájékoztatást.

2.3. Diszkrimináció tilalma
Az EJI a panaszkezelési eljárás során a Jogosultak között nem tehet különbséget aszerint, hogy az EJI a Jogosult előadóművészi jogait milyen jogviszony alapján képviseli.

2.4. Ingyenesség
A panaszkezelési eljárás a Jogosult, továbbá az EJI-vel kölcsönös képviseleti szerződést kötő közös jogkezelő szervezetek számára ingyenes.

II. A panaszkezelés szabályai

3. Panasz bejelentése, benyújtása

3.1. Panasz írásbeli benyújtása

3.1.1. A Jogosult panaszát elsősorban írásban jelentheti be az EJI-nek. Az panasz elektronikus úton is benyújtható az EJI ügyfélportálja, továbbá az info@eji.hu e-mail címre – a Jogosult által korábban regisztrált elektronikus levelezési címéről küldött – elektronikus levél útján.

3.1.2. A panaszban meg kell jelölni

a) az érintett Jogosult azonosításához szükséges adatokat (név, születési idő, lakhely, illetve székhely),
b) annak megjelölését, hogy a panaszos milyen módon kíván kapcsolatot tartani az EJI-vel a panaszkezelési eljárás alatt, kiegészítve a kapcsolattartáshoz szükséges adatokkal (példáué levelezési cím, e-mail cím, telefonszám),
c) a panasz részletes leírását és annak egyértelmű megjelölését, hogy a panaszos milyen intézkedés meghozatalát várja az EJI-től,
d) a panasszal érintett előadóművészi teljesítmény azonosítására szolgáló adatokat.

3.1.3. A panaszhoz csatolni kell a panaszt alátámasztó okirat másolatát, kivéve, ha az az EJI rendelkezésére áll, amely esetben e körülményre a megkeresésben hivatkozni kell.

3.1.4. Az EJI az írásbeli panaszt a 3.6. pontban foglalt részletes vizsgálat előtt a 3.1.2. pont szerinti tartalmi követelmények megléte szempontjából formailag ellenőrzi. Amennyiben a panaszban az 3.1.2 pontban meghatározott valamely adat nem kerül benyújtásra, az EJI a panasz benyújtóját a beadvány beérkezésétől számított három munkanapon belül felkéri a hiány pótlására. A hiánypótlással érintett valamennyi dokumentum megérkezésének napjáig az EJI az eljárást felfüggeszti, a hiánypótlás ideje az eljárási határidőbe nem számít bele.

3.2. Panasz szóbeli bejelentése

3.2.1. Ha az EJI-nek a Jogosult által kifogásolt eljárása vagy mulasztása egyszerűen orvosolható (például információ hiányon, vagy félreértésen alapul), a Jogosult panaszát szóban is bejelentheti az EJI részére.

3.2.2. Ha a panasz nem orvosolható egyszerűen, az EJI felkéri a Jogosultat a panasz írásos benyújtására.

3.3. A panasz rögzítése

Az EJI a beérkezett panaszokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Jogosult nevét és a panasz benyújtásának időpontját.

3.4. Panasz kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó általános szabályok

3.4.1. A panasz kivizsgálása az összes lényeges körülmény figyelembe vételével történik.

3.4.2. Az EJI Alapszabályának 9.3.1. b) pontja alapján a Jogdíjbizottságok hatáskörébe tartozik a jogdíjak felosztásával összefüggő panasz elbírálása, így az e tárgykörben a Jogosultak által benyújtott panaszokat az EJI Jogdíjbizottságai, a rájuk irányadó eljárási szabályok szerint bírálják el. Az egyéb tárgyú panaszokat a Felügyelőbizottság a jelen szabályzat szerint bírálja el. Megfelel a hatékony és gyors eljárásra vonatkozó alapelvnek, ha a panaszt az illetékes Jogdíjbizottság, illetve a Felügyelőbizottság a panasz benyújtását követő első ülésén bírálja el.

3.4.3. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon Jogosult által tett ismételt panasz, a nyilvánvalóan alaptalan panasz vizsgálata mellőzhető.

3.5. A szóbeli panasz kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó sajátos szabályok

3.5.1. A szóban tett panaszt lehetőség szerint azonnal meg kell vizsgálni, a panasz során feltárt hibát, illetve mulasztást – ha ez nem akadályozza aránytalanul az EJI általános közös jogkezelési tevékenységét – azonnal orvosolni kell.

3.5.2. Ha a szóban tett panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a szóbeli panasz kezelésével a panaszos nem ért egyet, a Jogosult panaszát írásban is megismételheti a 3.1. pont szabályai szerint. Ezt követően az eljárásra az írásbeli panaszra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3.6. Írásbeli panasz kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó sajátos szabályok

3.6.1. A tényállás teljessége esetén az EJI a benyújtott írásos panaszt megvizsgálja, a panasszal kapcsolatos érdemi döntéséről, a panasz orvoslásának módjáról és határidejéről a Jogosultat 20 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Ha a panasszal az EJI nem ért egyet, álláspontját indokolni köteles.

3.6.2. Ha a panasz megvizsgálásához, illetve a panasszal érintett hiba vagy mulasztás megoldásához szükséges, az EJI további, a panasz elbírálása szempontjából lényeges információkat kérhet bármely érintett Jogosulttól. A panaszkezelési eljárás a bekért adatok EJI részére történő átadásáig szünetel.

3.6.3. Ha panaszban foglalt tényállás hiányos, vagy annak elbírálásához az EJI-nek további információra van szüksége, az EJI felkéri a Jogosultat a tényállás megfelelő kiegészítésére. Amennyiben a panasz benyújtója a tényállást nem egészíti ki, az EJI a panasz megtételét követő legkésőbb 45 nappal írásban tájékoztatja a panaszost arról, hogy a panaszt a rendelkezésére álló adatok alapján fogja elbírálni, egyben megfelelő póthatáridőt ad a tényállás kiegészítésére. Amennyiben az írásbeli panasz benyújtója az ismételt felhívás ellenére sem pótolja a tényállás hiányosságait, illetve nem nyújt az EJI részére a panasz elbírálásához nélkülözhetetlen további információt, a panaszeljárás a póthatáridő eredménytelen elteltével, elbírálás nélkül megszűnik. A panaszeljárás elbírálás nélküli megszűnése esetén a panasz újra benyújtható, mely esetben a határidők újraindulnak.

3.7. A panasz orvoslásának határideje

3.7.1. A panasz orvoslásának határidejét az EJI a panasszal érintett ügy valamennyi körülményére, így különösen az érintett Jogosultak, illetve rögzített előadások számára, a rendelkezésre álló informatikai megoldásokra, valamint a 3.6. pontban foglalt határidőkre figyelemmel állapítja meg. A határidő megállapítása során figyelemmel kell lenni a közös jogkezeléssel érintett más jogosultak jogos érdekeire is.

III. Jogorvoslat

4.1. Ha a Jogosult az EJI döntésével, vagy a panasz orvoslásának módjával, határidejével nem ért egyet, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban jogorvoslatot kérhet az EJI Felügyelőbizottságától. A jogorvoslati kérelemnek valamennyi olyan adatot, tényt, okiratot tartalmaznia kell, amelyre a Jogosult hivatkozni kíván.

4.2. A jogorvoslati kérelem benyújtására, kivizsgálására, elbírálására, hiánypótlásra az írásbeli kérelemre vonatkozó szabályok irányadóak.

4.3. A Felügyelőbizottságnak a kérelem tárgyában hozott határozata ellen jelen panaszkezelési eljárás keretében további jogorvoslati kérelemnek nincs helye. A Jogosult a panaszkezelési eljárás során hozott döntés, vagy a panaszkezelési eljárással kapcsolatos egyéb kifogás tárgyában a Fővárosi Törvényszékhez, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához is fordulhat.

Budapest, 2021. december 20.


Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület

* Egységes szerkezetben a 2021. december 20. napján elfogadott változásokkal

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2021
03/
01

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje

2021
04/
29

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2020. évi jogosultkutatás eredménye)

2021
07/
30

Jogdíjkifizetés (2020. évi rádiós, lehívásos, háttérzenei és kiegészítő díjak, külföldi jogdíjak)

2021
08/
02

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2021
10/
20

Jogdíjkifizetés (2020. évi audiovizuális jogdíj, ismétlési jogdíj, külföldi jogdíjak)

2021
11/
30

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)