Nyugdíj-kiegészítő támogatás szabályzat

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (továbbiakban: „EJI”), mint önsegélyező feladatot is vállaló jogi személy, az EJI alapszabályának II. fejezetének 2.2.9. pontjában foglaltak alapján a szociális segélyezési tevékenysége keretében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosult előadóművész jogosultaknak az alábbi szabályzat szerint nyújt nyugdíj-kiegészítő segélyt. 

A nyugdíj-kiegészítő segély
1. A nyugdíj-kiegészítő segélyben (a továbbiakban: „nyugdíj-kiegészítés”) az EJI által képviselt előadóművészek (az EJI tagjai vagy az EJI-nél regisztrált előadóművészek), továbbá a képviselt előadóművész jogosultak - zenészek, énekesek, színészek, táncosok, artisták – részesülhetnek (a továbbiakban: „jogosultak”).

1.1.  A nyugdíj-kiegészítő segély szabályzatának elfogadása és annak alkalmazása során az EJI az általa képviselt valamennyi jogosult érdekeinek figyelembevételével és a köztük tett bármilyen indokolatlan megkülönböztetés nélkül jár el.

1.2. Az EJI biztosítja, hogy a jelen szabályzat szerinti eljárásában, illetve az önsegélyező tevékenységben a jogosultak indokolatlan megkülönböztetés nélkül, tisztességes feltételek alapján vehessenek részt.

1.3. Az EJI az önsegélyező tevékenysége során is alkalmazza a Felosztási Szabályzat VII. Része (Támogatási Politika) alapelveit. 

1.4. Az Elnökség – a nyugdíj-kiegészítés első alkalommal történő bevezetésének tapasztalata és a rendelkezésre álló forrás alapján meghatározza, illetve szükség esetén felülvizsgálja a nyugdíj-kiegészítésben részesíthető jogosultak maximális létszámát.

Eljárási szabályok

2. A nyugdíj-kiegészítésről történő döntési eljárás javaslatra vagy kérelemre indul. Javaslatot az előadóművészeket képviselő országos szakmai szervezet, az előadóművészeket képviselő országos szakszervezet, az EJI Jogdíjbizottságának tagja tehet, kérelmet a jogosult nyújthat be az EJI Jogdíjbizottságához. A javaslat vagy kérelem az EJI Elnöksége által elfogadott űrlap útján nyújtható be.

3. A nyugdíj-kiegészítés jogosultságának objektív, igazolt feltételei, amelyeknek hiányában a döntéshozási eljárás nem indul meg:
a) igazolt, legalább huszonöt évi előadóművészként, főfoglalkozás-szerűen eltöltött idő,
b) az előadóművész öregségi nyugdíjban részesül, amelynek összege nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 400%-át, vagy betöltötte a 65. életévét, 
c) a kérelmező vagy javasolt személy nem felel meg a 2. pontban foglaltaknak.  

3.1. Nem részesülhet nyugdíj-kiegészítésben az, aki 
- Kossuth-díjban, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Magyarország Babérkoszorúja és a Népművészet Mestere díjak valamelyikében, 
- a kultúráért felelős miniszter feladatkörében adományozható művészeti díjban, művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységre tekintettel adományozott díjban, Művészeti Életpálya Elismerés díjban és az ehhez kapcsolódó járadékban, vagy 
- a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése által adományozott, a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja, a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja és a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme díjak valamelyikébenrészesült és ennek alapján a Magyar Művészeti Akadémia művészjáradékban részesíti, vagy részesíthetné.

Ugyancsak nem részesülhet nyugdíj-kiegészítésben
- a Nemzet Színésze cím viselésére jogosult személy,
- a Nemzet Művésze díjban részesített személy,
- a Magyar Állami Operaház Mesterművésze címben részesített személy,
- a Magyar Mozgókép Mestere cím birtokosa,
- a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa,
- a nyugdíj-kiegészítő segélyben kérelmezése időpontjában a Kiváló vagy Érdemes művészek járadékában részesülő személy, továbbá
- a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezeté által adományozott a Magyar Zene - és Táncművészet Kiemelkedő Előadóművésze elismerésben és nyugdíj-kiegészítő segélyben részesülő személy, valamint
- az az előadóművész, aki más államtól kapott előadóművészi tevékenységére tekintettel állandó járadékkal járó kitüntetést vagy elismerést.

3.2. A javaslat, kérelem elbírálásakor figyelembe vehető szakmai, szociális és egészségügyi szempontok:
a) az előadóművész pályán teljesített előadások száma,
b) az előadóművészként készített élő televíziós műsorok, illetve televíziós felvételek száma,
c) az előadóművészként készített élő rádiós műsorok, illetve rádiófelvételek száma,
d) az előadóművészként készített játékfilmek száma,
e) az előadóművész közreműködésével készített és kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek száma,
f) az előadóművészi teljesítmény elismeréseként – a 3.1. pontban felsorolt kitüntetéseken kívül – kapott állami vagy más bel-és külföldi díj,
g) az előadóművész számára megállapított öregségi nyugdíj melletti átlagos éves jövedelem – ha van ilyen -, 
h) az előadóművész számára megállapított öregségi nyugdíj mértéke,
i) az előadóművész egészségi állapota,
j) az előadóművész életkora,
k) az előadóművész családi állapota,
l) az előadóművész által eltartottak családtagok megjelölése, jogcíme,
m) egyéb, a javaslattevő vagy kérelmező által fontosnak tartott szempont.

4. A javaslatokról, kérelmekről a Jogdíjbizottság javaslatot alakít ki, amelyről az EJI Elnöksége dönt. 

A nyugdíj-kiegészítés összege, időtartama

5. A nyugdíj-kiegészítés havi összegét az Elnökség a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege 35-200%-ának megfelelő ezer forintra kerekített összegben határozza meg. Az Elnökség – az érintett Jogdíjbizottság egyhangú javaslatát alapján, különös méltánylást igénylő esetben - ennél magasabb, legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 300%-ának megfelelő havi összegű nyugdíj-kiegészítést állapíthat meg. Amennyiben a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege változik, az Elnökség módosíthatja a havi nyugdíj-kiegészítés és a már megállapított havi nyugdíj-kiegészítés összegét.     

6. A nyugdíj-kiegészítést az Elnökség legfeljebb a naptári év utolsó napjáig állapítja meg, az legfeljebb egy naptári évre biztosított. Amennyiben az EJI következő évre vonatkozó jogdíjbevétele ezt biztosítja, a nyugdíj-kiegészítés automatikusan, külön eljárás nélkül folyósítható. A fedezet rendelkezésre állását az Elnökség határozatban állapítja meg, évente.

Egyéb rendelkezések

7. Az EJI nem vállal kötelezettséget arra, hogy a jelen szabályzat szerinti önsegélyező rendszert akkor is fenntartja, ha annak gazdasági feltételei, így különösen, ha a kifizetésekhez szükséges jogdíjbevételek nem biztosítottak. Jelen szabályzat egyetlen előadóművész jogosult számára sem keletkeztet jogot az öregségi nyugdíjat kiegészítő segély követelésére. Amennyiben a támogatottak létszáma csökken, új kérelmek befogadására a fenti eljárásban kerülhet sor.

8. A nyugdíj-kiegészítésben részesülő előadóművész köteles 15 napon belül az EJI-t írásban tájékoztatni minden személyét érintő adatváltozásról.

8.1. Amennyiben a 3.1. pontban felsoroltak alapján járadékban részesül, és azt nem jelenti be az EJI-nek, a jelen Szabályzat szerinti jogosultsága külön döntés nélkül megszűnik a nyugdíj-kiegészítő segélyre, és az ezen a jogcímen kapott valamennyi segélyt visszamenőleg, a 3.1. pont szerinti járadék folyósításától kezdően kamatjaival együtt köteles visszafizetni az EJI részére. 

9. A nyugdíj-kiegészítésről szóló döntések – azonosan a segélyezéssel – olyan személyes adatokat tartalmaznak, amelyeknek nyilvánosságra hozása csak az érintett kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ennek hiányában a támogatásról semmilyen olyan információ nem kerülhet nyilvánosságra, amely alkalmas a személy beazonosítására. A döntés folyamatában résztvevőket ennek megfelelően titoktartási kötelezettség terheli. Az EJI a megállapított nyugdíj-kiegészítés összegét, illetve a segélyben részesülő jogosultak nevének monogramját honlapján nyilvánosságra hozza.

A nyugdíj-kiegészítő támogatás igényléséhez szükséges űrlap letölthető ide kattintva. A kérelem benyújtási határideje 2020. április 10. 

Utoljára módosítva: 2020. április 4. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2023
07/
07

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2023
08/
01

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of audiovisual forms

2023
09/
29

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális előadások és külföldi jogdíjak) / Payout for audiovisual recordings

2024
02/
15

Választógyűlés az EJI székhelyén

2024
02/
22

Megismételt Választógyűlés a BMC-ben

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms