Tájékoztatás jogviták rendezéséről

Az EJI a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 54.§ (1) bekezdés m) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adja a jogosultak, illetve a felhasználók és az EJI közötti esetleges jogviták rendezésére irányuló eljárásokról.

Amennyiben az EJI tevékenységével kapcsolatban keletkezett jogvita esetén a felek közötti egyeztetés nem vezetett eredményre, az EJI által képviselt jogosultaknak, valamint a felhasználóknak az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésükre jogaik érvényesítésére. Az alábbi tájékoztatás kizárólag a szerzői jog sajátos vitarendezési formáira vonatkozó információkat foglalja össze, nem tér ki az általános polgári jogi jogérvényesítési lehetőségekre.

Ha Ön előadóművész, előadóművészi jogok örököse vagy részesedésre jogosult személy („Jogosult”):

1. Az EJI az általa képviselt jogosultak panaszainak kezelésére hatékony és gyors panaszkezelési eljárást vezetett be. Az Ügykezelési és Panaszkezelési szabályzat megtekinthető itt.

2. Az EJI szervezetén belül Jogdíjbizottságok működnek, melyek feladata többek között a tagok között vagy a tag és az egyesület között kialakult vita békés rendezésének előkészítése. Az EJI által képviselt előadóművész, vagy az előadóművész örököse a vita rendezése céljából a Jogdíjbizottsághoz fordulhat. A Jogdíjbizottságokra vonatkozó szabályokat az EJI Alapszabályának 5.3. pontja, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.5. pontja tartalmazza.

3. Amennyiben a Jogosult a panaszkezelési eljárás, vagy a jogdíjbizottsági döntéssel nem elégedett, vagy az eljárás nem vezetett eredményre (illetve ezen eljárások mellőzésével is), a jogosult a Kjkt. 122. § (1) bekezdése értelmében írásban panasszal élhet az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) előtt az EJI olyan tevékenysége, működése vagy a vele kapcsolatos más olyan körülmény miatt, amely – álláspontja szerint - a jogkezelésre vonatkozó jogszabályokat sérti. Az SZTNH a panaszt annak beérkezését követően megvizsgálja, és szükség esetén a Jogosultat és az EJI-t meghallgatja, valamint tőle további felvilágosítást és információt kérhet. A panasz beérkezésétől számított 60 napon belül az SZTNH a rendelkezésére álló adatok alapján dönt arról, hogy a panaszban foglaltakra tekintettel felügyeleti eljárást indít-e az EJI-vel szemben, vagy ha a panasz elbírálására más hatóság jogosult, megkeresi-e az illetékes hatóságot. Az SZTNH eljárási cselekményeiről tájékoztatja az érintett Jogosultat.

4. A Jogosult az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 102-105/A.§-ában meghatározottak szerint a Szerzői Jogi Szakértői Testületen belül működő Egyeztető Testülethez fordulhat, ha közötte és az EJI között jogvita merül fel. Az Egyeztető Testület célja a közös jogkezeléssel összefüggésben felmerült jogvitát lezáró egyezség létrehozásának elősegítése.

Ha Ön felhasználó:

1. A felhasználó a Kjkt. 122.§ (1) bekezdése értelmében írásban panasszal élhet az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) előtt az EJI olyan tevékenysége, működése vagy a vele kapcsolatos más olyan körülmény miatt, amely – álláspontja szerint - a jogkezelésre vonatkozó jogszabályokat sérti. Az SZTNH a panaszt annak beérkezését követően megvizsgálja, és szükség esetén a felhasználót és az EJI-t meghallgatja, valamint tőle további felvilágosítást és információt kérhet. A panasz beérkezésétől számított 60 napon belül az SZTNH a rendelkezésére álló adatok alapján dönt arról, hogy a panaszban foglaltakra tekintettel felügyeleti eljárást indít-e az EJI-vel szemben, vagy ha a panasz elbírálására más hatóság jogosult, megkeresi-e az illetékes hatóságot. Az SZTNH eljárási cselekményeiről tájékoztatja az érintett felhasználót.

2. A felhasználó az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 102-105/A.§-ában meghatározottak szerint a Szerzői Jogi Szakértői Testületen belül működő Egyeztető Testülethez fordulhat, ha közte és az EJI között nem jön létre megállapodás a díjazásról és a felhasználás egyéb feltételeiről, továbbá ha a közös jogkezeléssel összefüggésben közte és az EJI között egyéb jogvita merül fel. Az Egyeztető Testület célja az említett megállapodás, vagy a közös jogkezeléssel összefüggésben felmerült egyéb jogvitát lezáró egyezség létrehozásának elősegítése.

Utoljára frissítve: 2022. december 5. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2023
09/
29

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális előadások és külföldi jogdíjak) / Payout for audiovisual recordings

2024
02/
15

Választógyűlés az EJI székhelyén

2024
02/
22

Megismételt Választógyűlés a BMC-ben

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
06/
25

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings